สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063060

    การเสนอแก้ไขคำแถลงงบประมาณร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การขอแก้ไขคำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่พบหลังจากสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว จะต้องดำเนินการขอแก้ไขเอกสารฯ ต่อประธานสภา หรือต้องดำเนินการโดยการยื่นคำแปรญัตติ

ถามโดย : พรพิมลปิ่ินแก้ว ( jj_imjar12@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 18:15 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณที่เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา เมื่อสภาเทศบาลได้พิจารณาในวาระที่ 1 และลงมติรับหลักการแล้ว การขอแก้ไขข้อความหรือรายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณต้องกระทำโดยการแปรญัตติ เว้นแต่เป็นเรื่องของการไขในเรื่องของการพิมพ์ผิดซึ่งมิใช่การแก้ไขข้อความหรือรายการให้มีสาระเปลี่ยนแปลงไป 13/09/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/09/2560 เวลา 14:02 ]