สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063058

    การเลื่อนระดับจากระดับชำนาญงานเป็นอาวุโส

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นายช่างไฟฟ้าระดับชำนาญงาน ขอปรับเป็น นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ใช้หลักเกณฑ์ใดในเลื่อนระดับและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน

ถามโดย : วันดี โอมาก ( acc421_20@hotmail.com )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 17:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลว. 7 มี.ค. 59

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 08:02 ]