สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063057

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวาหลักเกณฑ์ และวิธีนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ตามระเบียบ มท ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายฯ ข้อ ๑๑ การสั่งซื้อ หรือจ้าง และการอนุมัติจายเงินรายไดของสถานศึกษาในแตละครั้งใหเป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินดังตอไปนี้ (๑) หัวหนาสถานศึกษา ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๒) ผูบริหารท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ทั้งนี้ การใชจายเงินรายไดของสถานศึกษาให ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นโดยอนุโลม คำถาม เมื่อ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างประกาศใช้แล้ว การดำเนินการ และอำนาจอนุมัติ ต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : จามจุรีตรูหม่อง ( jamj_jo@hotmail.com )  IP 49.229.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 14:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามความในข้อ 11 วรรคท้ายของระเบียบฯ สถานศึกษาในสังกัด อปท. จะต้องพิจารณาดำนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบฯ รวมทั้งกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 11:37 ]