สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063056

    พรบ.เทศบาลตามมาตรา 67ทวิ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีการโอนงบประมาณตามพรบ.เทศบาลฯ ตามมาตรา 67ทวิ การโอนเงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการอนุมัติแล้ว กรณีการโอนงบประมาณดังกล่าวกรณีสภาอนุมัติแล้วต้องรอผู้ว่าฯอนุมัติก่อนหรือไม่ถึงจะทำการโอนงบประมาณ หรือเพียงแต่แจ้งให้ผู้ว่าทราบเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เฉลิมลักษณ์ปวงขจร ( chaloemlak@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 14:24 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 17:44 ]