สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063055

    การเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ในการจัดฝึกอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ข้อ 18 วรรค 2 การจัดอาหารให้กับบุคคล ข้อ 22 ให้ยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ และข้อ 19 วรรค 2 การจัดที่พักให้กับบุคคล ข้อ 22 ให้ยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ คำถาม 1. เมื่อ พรบ.จัดจัดซื้อจัดจ้าง ได้ประกาศให้ใช้แล้ว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งให้ ใข้ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดอาหารและจัดที่พักให้กับบุคคลข้อ 22 ของระเบียบฝึกอบรม ต้องดำเนินการอย่างไร 2.ค่าอาหารและค่าที่พัก ไม่สามารถยืมเงินทดรองราชการมาดำเนินการได้ใช่หรือไม่

ถามโดย : จามจุรีตรูหม่อง ( jamj_jo@hotmail.com )  IP 49.229.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 14:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ต้องจัดซื้อจัดจ้าง 2. ยิมเงินไม่ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 14:41 ]