สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063053

    การโอนเงินหมวดเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีโอนเงินเพิ่มหมวดเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสพฐ.โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตามพรบ.เทศบาลมาตรา67ทวิเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ซึ่งกรณีนี้ยังคงใช้ตามพรบ.ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร เนื่องจากหมวดเงินอุดหนุนโรงเรียนเป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ไม่นำเงินอุดหนุนดังกล่าวมานับรวมคำนวณอยู่ในอัตราส่วน การโอนงบประมาณเพิ่มที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรค่ะเป็นอำนาจของผู้บริหารหรือว่าอย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เฉลิมลักษณ์ปวงขจร ( chaloemlak@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 11:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/09/2560 เวลา 17:43 ]