สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063052

    การเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีเป็นผู้ตรวจเวร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีเป็นผู้ตรวจเวร โดยเทศบาลมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานประจำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานราชการของ อปท. พ.ศ. 2559 ?ข้อ 8 การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้? จึงเรียนสอบถามว่า กรณีเป็นผู้ตรวจเวรมิใช่ผู้อยู่เวร จะเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได้หรือไม่

ถามโดย : รุ่งสุรีย์พลฤทธิ์ ( Rungsuree_26@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 10:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/09/2560 เวลา 15:33 ]