สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063051

    การมอบหมายให้ผู้อื่นชี้แจงแทน ผู้บริหารท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามมาตรา 58/6 แห่งสภาตำบลฯ นายก อบต. สามารถ มอบหมายให้ผู้อื่น นอกเหนือจากข้อ 56 วรรคสอง ของระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ได้หรือไม่ครับ และความใน 2 ข้อนี้เกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับ

ถามโดย : จรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา ( jarin.aom@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 10:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พ.ร.บ.สภาตำบลฯ มาตรา 58/6 เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดตัวบุคคลที่มีสิทธิตรวจสอบแถลงข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตน สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 56 วรรคสอง เป็นการวางหลักการในเรื่องการพิจารณาญัตติของสภาท้องถิ่น โดยกำหนดวิธีชี้แจง หรือแถลงประกอบญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้เสนอซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทน 08/09/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/09/2560 เวลา 16:17 ]