สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC044779

    ท้องถิ่นน่าจะออกระเบียบเกี่ยวกับค่าประชุมคณะกรมการกำหนดราคากลาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นของรัฐที่ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ที่ปฎิบัติตามมติ ครม. เมื่อ 13 มี.ค.2555 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามระเบียบพัสดุสำนักฯ 2535 สามารถเบิกค่าเบิกประชุมตาม กฤษฎีกาเรื่องเบี้ยประชุม2547 ได้ แต่พอ ของท้องถิ่นกรมส่งเสริมกลับตอบว่าเราไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เนื่องจาก นายก อปท.เป็นคนแต่งตั้งจากระเบียบพัสดุท้องถิ่น2535 ทั้งที่ถือปฎิบัติตามมติ ครม.เหมือนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ ผมเห็นครวมีระเบียบเกี่ยวกับเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาให้สามารถเบิกได้โดยเทียบเคียงกับการเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมสอบ ผมหวังว่ากรมส่งเสริมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจและขวัญกำใจให้กับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมกำหนดราคาที่มีความเสียงสูงที่ต้องรับผิดทางละเมิด หากสามารถทำได้ทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ส่งเสริม อปท.จริงๆ

ถามโดย : เสริมศักดิ์ธนพิทักษ์ ( sermsak2516@hotmail.co.th )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2556 เวลา 11:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามมติ ครม. ปี 55 ที่ออกใช้ใหม่ อปท.สามารถเบิกค่าเบี้ยประชุมคกก.ราคากลางได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2556 เวลา 16:11 ]