ข่าวผู้บริหารการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2555
 


นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น