ข่าวผู้บริหารการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2555
 


นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม