ข่าวผู้บริหารนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
 


นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์

มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๑.โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประถมศึกษา มีผู้รับรางวัล จำนวน ๖๒ รางวัล ระดับมัธยมศึกษา มีผู้รับรางวัล จำนวน ๕๙ รางวัล ๒.โครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้รับรางวัล จำนวน ๑๒๕ รางวัล ๓.โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้รับรางวัล จำนวน ๑๐ รางวัล ๔.โครงการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักหรือกองการศึกษาดี เด่น มีผู้รับรางวัลจำนวน ๑๖ รางวัล