ข่าวผู้บริหารนายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรเทศบาลปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรของเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านช่างและงานด้านการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ