ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤษภาคม 2566)
 


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ - นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤษภาคม 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในการนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เข้าร่วมประชุม
 


โดยเป็นการประชุมขับเคลื่อนและติดตามข้อราชการสำคัญของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อาทิ 1) ความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อน e-Document ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ผ่านกลไกคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) 2) โครงการอำเภอ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4) การพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 5) ความคืบหน้าการบูรณาการและขยายพื้นที่การให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ LandsMaps (การแจ้งค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่าน LandsMaps) 6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2566 7) การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) 8)การประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" ปี 2566 9) โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 10) การพัฒนางานบริการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 11) การเตือนภัยเหตุมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชัน และ 12) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย "76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา 17 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน"
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 99