ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมประชุม สถ. สัญจร ในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สถ.
 


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม แกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2566 พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. คณะผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหารส่วนกลาง พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม
 


-
 


อธิบดี สถ. กล่าวต้อนรับและแนะนำ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรม สถ. ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ คำนึงถึงระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ช่วยกัน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับพี่น้องประชาชน
 


อธิบดี สถ. ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ประกอบด้วย 1) การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เนื่องจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลระบบศูนย์บริการบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน และในการประชุม ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดมีการใช้ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ เป็นข้อมูลกลางในการประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงขอเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึก ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 


2) การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่กำหนด โดยให้กำชับ ติดตาม บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะ เศษอาหาร หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ มท. รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 


3) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การติดตั้งบ่อดักไขมัน ขอให้ทุกจังหวัด เร่งรัดให้เทศบาล อบต. ทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของอาคาร และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในรูปแบบของบุคลากรติดตั้งหรืองบประมาณ
 


4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้ทุกจังหวัดกำชับและเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
 


5) การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษ ปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษ ปล่อยตัว พ.ศ. 2564 โดยติดตามดูแลและหาแนวทางในการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านยั่งยืนให้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยใช้กลไกการทำงาน V-CAST เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร มีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัวทำให้เป็นครัวเรือนต้นแบบ
 


6) การขับเคลื่อนโครงการเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ขอให้จังหวัดขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการภาคีเครือข่ายท้องที่และท้องถิ่น ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้นำศาสนา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เด็ก และเยาวชน
 


7) การป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้งานระบบ KTB Corporate Online ขอให้จังหวัดตรวจติดตาม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือตรวจพบข้อพิรุธความผิดปกติด้านการเงินการคลังให้รีบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันที รวมทั้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานงานกับธนาคารกรุงไทยอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
 


ด้านรองอธิบดี สถ. ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ ของ สถ. พร้อมขอให้บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ เพื่อความผาสุกของประชาชนอย่างยั่งยืน
 
จำนวนผู้เข้าชม 160