ข่าวผู้บริหารสถ. เชิญชวนพี่น้องประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงมหาดไทยในงาน Sustainability EXPO 2022 (SX2022) ชู ถังขยะเปียก เป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะ-ลดโลกร้อน
 


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเยี่ยมนิทรรศการ Sustainability EXPO 2022 (SX2022) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ (การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับ 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบร่วมนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ในรูปแบบ Live Action ประกอบด้วย - วันที่ 29 ก.ย. 65 เวลา 14.00 น. การจัดการขยะ โดย อบต.ปะตง จ.จันทบุรี - วันที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 10.30 น. สนามเด็กเล่น รร.เทศบาล 8 โดยเทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย ; เวลา 11.30 น. การจัดการขยะ โดยเทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน; เวลา 12.00 น. สนามเด็กเล่น โดย อบต.วังใหม่ จ.จันทบุรี; เวลา 13.00 น. อปท.ต้นแบบบริหารจัดการน้ำ โดย อบต.เก่าขาม จ.อุบลราชธานี และ เวลา 15.00 น. คลองสวยน้ำใส ลำน้ำโจ้ โดยเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ - วันที่ 2 ต.ค. 65 เวลา 12.00 สนามเด็กเล่น โดย อบต.ยางขี้นก จ.อุบลราชธานี และ เวลา 16.30 น. สนามเด็กเล่น โดย อบต.โก่งธนู จ.ลพบุรี นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ยังได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธิตการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนสำหรับคนเมือง โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกของพวกเราเกิดความยั่งยืน ร่วมงาน Sustainability EXPO 2022 (SX 2022) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมร่วมสร้างสังคมไทยให้มีความสุขบนพื้นฐานวิถีชีวิตที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมต่อไป ครั้งที่ 121/2565 ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

จำนวนผู้เข้าชม 96