ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือยูนิเซฟขับเคลื่อนแผนความร่วมมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
 


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ประชุมหารือร่วมกับคุณ Severine Leonardi (เซวาลีน ลีโอนาดี) รองผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คุณ Ilaria Favero (อิลาเลีย ฟาเวโร่) หัวหน้าฝ่ายเยาวชน นางสาวจอมขวัญ ขวัญยืน และ นางสาวพลอยนภัส เจริญคชฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วม ในการนี้ นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือ DLA-UNICEF ด้านงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ปี 2022 - 2023 ประกอบด้วย การพัฒนาด้านสุขภาพสุขภาพจิต สุขภาวะทางเพศ และโภชนาการของเด็กและเยาวชน การพัฒนาทักษะและโอกาสการมีงานทำของวัยรุ่นโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การมีงานทำ หรือการฝึกอบรม (Not in Education, Employability or Training -NEET) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมที่มีอยู่เดิมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เข้าชม 84