ข่าวผู้บริหารสถ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 


วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3201 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร (ความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มบทบาทสตรี) (Gender Equality and Women's Empowerment) ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย คุณ Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย คุณ Kirke Kyander ที่ปรึกษาด้านความเท่าเทียมทางเพศและการยอมรับทางสังคม ซึ่งจัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดละ 4 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายสำเนียง สินมาวัน ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางมนัสวี มนตริวัต ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ กองการเจ้าหน้าที่ นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ผู้แทนกรมกิจการสตรีและครอบครัว ผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ผู้แทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศและกรอบกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบายและงบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศ (Gender-responsive policy-making and budgeting) ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality) ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและความไม่ยุติธรรมทางเพศ อธิบดี สถ. กล่าวว่า การอบรม (ความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มบทบาทสตรี) นี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลี่อมล้ำระหว่างเพศ และได้จัดทำมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คำนึงถึงบทบาทของสตรีในกระบวนการมีส่วนร่วมของการพัฒนาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าในเรื่องการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามาเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสัดส่วนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรีของหน่วยงานภาครัฐมีเพิ่มมากขึ้น สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะต่อไป ได้มีการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสตรีในทุกรูปแบบตามศักยภาพและความเหมาะสม อาทิ กลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และการให้ความรู้ความเท่าเทียมทางเพศให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้มีการดำเนินการเเล้ว จำนวน 20,176 แห่ง (ผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มบทบาทสตรีจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศให้บรรลุเป้าหมาย (Goal) ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดอย่างยั่งยืน) อธิบดี สถ. กล่าว ครั้งที่ 100/2565 ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชม 112