ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือโรงเรียนท้องถิ่นดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้เรียนต่อจนจบการศึกษา
 


สถ. ร่วมมือโรงเรียนท้องถิ่นดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้เรียนต่อจนจบการศึกษา วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น ร่วมบันทึกเทปในประเด็น (การสื่อสารนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์) สื่อสารนโยบายจากส่วนกลางไปยังผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้เรียนต่อจนจบการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รองอธิบดี สถ. เปิดเผยว่า (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนงาน ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ให้ราชการส่วนท้องถิ่น จัดให้มีหรือสนับสนุนให้มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหรือของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สนับสนุนให้ครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้ารับการอบรมเรื่องเพศวิถีศึกษา จากโปรแกรมออนไลน์ที่กระทรวง ศึกษาธิการ มูลนิธิแพททูเฮลท์ และ สสส. ได้ร่วมกันพัฒนาไว้ รวมถึงมีแผนพัฒนาผู้นิเทศติดตามเพศวิถีศึกษา เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการดูแลนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในระหว่างเรียน ให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา ไม่เป็นภาระของสังคมและเป็นการส่งเสริมสิทธิสตรีให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง) (ขอเป็นกำลังใจให้กับครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านในการเข้ารับการอบรมเรื่องเพศวิถีศึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เรียนต่อจนจบการศึกษา และขอให้ช่วยดูแลนักเรียนในความดูแลของท่านเสมือนลูกหลานเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ) รองอธิบดี สถ. กล่าว

จำนวนผู้เข้าชม 153