ข่าวผู้บริหารสถ. ผนึกกำลังสำนักงาน กกต. รณรงค์เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ (ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส)
 


วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ภายใต้แคมเปญ (ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส) โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายวิษณุ วาสานนท์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น และนางนพรัตน์ มงคลางกูร ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรม อธิบดี สถ. ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดตั้ง (ศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระยะ ทั้งก่อนการเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง และหลังการเลือกตั้ง รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดสนับสนุนบุคลากรทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ พร้อมทั้งกำชับให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการใด ๆ ในทางเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อสถ. กล่าวเพิ่มเติมว่า (องค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด มีภารกิจหน้าที่พัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงเป็นเวทีส่งเสริมประชาธิปไตยของประชาชนในระดับพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ (ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง) ครั้งที่ 76/2564 ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้เข้าชม 45