ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามและเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ๑๙ หน่วยงาน
 


(๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง Mitrtown Hall ๑ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามและเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ๑๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

จำนวนผู้เข้าชม 188