ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อการทบทวนบทบาทและจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามปัญหาความต้องการของท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 89