ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จังหวัดกระบี่
 


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามโครงการการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกับนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะทำงานตรวจติดตามจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตาม เร่งรัดการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

จำนวนผู้เข้าชม 500