ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 


วันนี้ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พิธีมอบรางวัลดังกล่าวมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน และมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 178 แห่ง แบ่งเป็น อปท. ประเภทดีเลิศ จำนวน 3 รางวัล อปท. ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น จำนวน 6 รางวัล เทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น จำนวน 6 รางวัล อบต. ประเภทโดดเด่น จำนวน 6 รางวัล อปท. ขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป จำนวน 6 รางวัล เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป จำนวน 13 รางวัล อบต. ประเภททั่วไป จำนวน 13 รางวัล อปท. ที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย จำนวน 52 รางวัล และ อปท.ที่ได้รับรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. กำหนด จำนวน 73 รางวัล โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่รางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และรางวัลชมเชย จำนวน 53 รางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีสรุปสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า "การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ในการมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชน มีความกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยได้กระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าในระดับพื้นที่ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สิ่งสำคัญคือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนให้มีรายได้ที่ดี มั่งคง ปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จะทำให้ อปท. รักษามาตรฐานที่ดีนี้ไว้อย่างมั่นคง ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลตลอดไป สำหรับเงินรางวัลที่ได้รับในวันนี้ ขอให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการต่อยอดเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยให้มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันให้ไปสู่เครือข่าย 5G เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน สำหรับท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลแล้วขอให้เป็นตัวอย่างนำร่องช่วยเหลือท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อนจูงเพื่อน พี่จูงน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชน และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่น โดยขอให้ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น" ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหวังว่า อปท. ทุกหน่วยงานจะได้พัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การประกวดในระดับสากล เพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards : UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ ดังเช่นที่เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลที่ 2 สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพ ผลงานเรื่อง "บ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงามในปี พ.ศ. 2560 และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ ผลงานเรื่อง ?ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม" ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม 1082