ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา ๙๐๔ วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 


เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา ๙๐๔ วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ขยายผลสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยด้านปัญหาภัยพิบัติ และการพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา รัชกาลที่ ๙ และร่วมขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชาด้านการแก้ไขภัยพิบัติ ในกิจกรรมเวิร์คช้อปปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีทีมวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ (หลักสูตรประจำ) รุ่นที่ ๒/๖๑ (เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ในโอกาสนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ทำการแทนผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พล.ต.วีรยุทธ กวยะปาณิก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสากองทัพภาคที่ ๓ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔ วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น ๑/๖๒ และหลักสูตรหลักประจำ รุ่น ๒/๖๒ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม 700