ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
 


เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน มีหน่วยงานได้รับรางวัล ๓๐ หน่วยงาน และมีบุคคลได้รับรางวัล ๑๒๗ คน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในระดับดีเด่น องค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นรางวัลที่มีเกียรติ และเป็นหลักประกัน ที่สะท้อนได้ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าชม 383