ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ระยะเวลา ๕ ปี
 


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ระยะเวลา ๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๓ ประเด็น คือ ๑. เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ ๗ ร. (โรงเรียน โรงเรือน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย ๒. ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายในหลากหลายช่องทาง ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ ๓. ให้ทุก อปท. ทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จำนวนผู้เข้าชม 363