ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 


เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายอนุสรณ์ นาคาสัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๓ นางปรียาภรณ์ โชคนำธำนุกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชม 218