ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. ในฐานะประธานกรรมการสถานธนานุบาลของ อปท. และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้าน สถ. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๒
 


เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดตราด นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอแหลมงอบ นายประวิทย์ เลิศเลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายศวัส สุขชมทอง ประธานชมรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ตรวจการประจำภาคและประจำเขตของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเนินดินแดง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จำนวนผู้เข้าชม 180