ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการแถลงข่าวการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน ๓ กระทรวง
 


เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการแถลงข่าวการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน ๓ กระทรวง ได้แก่ นายอภิชาต อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวด้วย ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำนวนผู้เข้าชม 158