ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด
 


เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และผู้แทนจาก ๑๔ หน่วยงาน ได้แก่ นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบของผู้ใช้ยาเสพติดบางราย ที่มีอาการทางจิตและส่งผลกระทบต่อสังคม โดยมีแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการเฝ้าระวังและเผชิญเหตุความรุนแรง ภายใต้ภารกิจตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 218