ข่าวผู้บริหารนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๖)
 


เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑๖) จัดโดยกลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องภาณุรังษี บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่จังหวัดปทุมธานี บึงกาฬ และขอนแก่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๘๐ คน และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจทิศทางการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกรอบการวางแผนพัฒนาในทุกระดับ พร้อมได้เรียนรู้แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ เช่น Big Data สังคมสูงวัย สังคมความเป็นเมือง และความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 101