ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๗)
 


เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๗) จัดโดยกลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องภาณุรังษี บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และกระบี่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๓๕ คน และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอ รวมถึงเน้นย้ำการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

จำนวนผู้เข้าชม 58