ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
 


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียงนอนแบบปรับได้ และที่นอนลม ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ซึ่งเป็นสถานบริการแม่ข่ายให้กับสถานพยาบาลในเขตจังหวัดสระแก้ว ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชื่อมต่อตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ซึ่งมีเครือข่ายประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ และ ๓๐ เตียง ๒ และ ๓ แห่งตามลำดับ รวมถึงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมขนาด ๖๐ เตียง ๑ แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตขนาด ๙๐ เตียงอีก ๑ แห่ง โดยมี นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นพ.วิทยา หอมฉุน รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ เป็นผู้รับมอบ และมีนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้การต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าชม 36