ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ ๖
 


เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รุ่นที่ ๖ โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นายทรงบท คุ้มฉายา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้แทนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 104