ข่าวผู้บริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษาธรรมศึกษา ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม
 


สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดการศึกษาธรรมศึกษา ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ศึกษาหลักธรรม คำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างเหมาะสมแก่ฐานะและวัยของตน เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โดยได้รับความเมตตาจากสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จัดพระวิทยากรให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอน ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 47