ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช (ศูนย์รางวัลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช
 


เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายวิษณุ วาสานนท์ ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช (ศูนย์รางวัลดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑) ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช จากนั้นร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ณ บริเวณหมู่บ้านพิมลราช ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง นางอรุณี วิสุทธิสระ ท้องถิ่นอำเภอบางบัวทอง นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายธนกฤต นาคจารุพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทวีป พรหมสุข ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช นายวุฒินันท์ บรรยงค์ รองประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เทศบาลเมืองพิมลราช เข้าร่วมต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าชม 25