ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเสวนาพิเศษหัวข้อ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ : ทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ในโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖
 


เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเสวนาพิเศษหัวข้อ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ : ทางเลือกการจัดการขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย ในโครงการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖ ที่จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน มีนักบริหารระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ๖ และ ๗ จากองค์กรภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงาน เสริมสร้างศักยภาพในการวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสร้างสรรค์ในเชิงองค์รวม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักบริหารรุ่นใหม่ ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย คุณนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมกรกำกับกิจการพลังงาน คุณคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ จำกัด และมี ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการโครงการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง Synergy Hall ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้าชม 52