ข่าวผู้บริหารนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ (ข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ) จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสภาสถาปนิก ให้แก่ สถ. จากนายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก
 


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และนายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก เข้ามอบหนังสือ (ข้อแนะนำทางสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับภัยพิบัติ) จำนวน ๑,๒๐๐ เล่ม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสภาสถาปนิก ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความรู้ ความตระหนัก และสร้างวิถีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงรวบรวมข้อสังเกตต่างๆ การป้องกัน การเยียวยา เมื่อเกิดภัยพิบัติ และสร้างพื้นฐานทางความคิดในการตรวจสอบ จนถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอแล้ว เมื่อครั้งประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

จำนวนผู้เข้าชม 66