ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์
 


เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนไปสู่การใช้ประโยชน์ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร