ข่าวผู้บริหารนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
 


เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการฝึกอบรมกว่า ๕๐๐ คน และมีนายธนา ยันตรโกวิท นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การต้อนรับ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร