ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชม (ฝายมีชีวิต) และ (หลุมพอเพียง) ของวัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชม (ฝายมีชีวิต) และ (หลุมพอเพียง) ของวัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งฝายมีชีวิตเป็นฝายที่พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาน้ำหลากในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้คนในพื้นที่และหลุมพอเพียง ก็จะเป็นการปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว เช่น กล้วย ต้นแมงลัก พริก โหระพา ซึ่งพืชแต่ละชนิดทำหน้าที่เกื้อกูลกัน เช่น กล้วยแบ่งน้ำให้พืชชนิดอื่น โดยแนวคิดทั้งสองนี้ ได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชา โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ จนนำไปสู่การสร้างทักษะการทำงานร่วมกันอันเป็นแบบอย่างในชุมชนของตนเอง และต่อยอดให้มีโครงสร้าง หลักสูตร และกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป