ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์
 


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และครูผู้ดูแลเด็กในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์