ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่ประชาชน กับ เลขาธิการวุฒิสภา
 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่ประชาชน กับ เลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

จำนวนผู้เข้าชม 3