ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการนำมาปรับใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ นางธีระพร สาราณียะธรรม ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก