ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง (บทบาทเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
 


เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง (บทบาทเครือข่ายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นายธงชัย ลืออดุลย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพิเชษฐ พุ่มพันธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอภิรัตน์ รัตนนาคิน ผู้ก่อตั้งร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้เข้าร่วมอภิปรายด้วย ณ โรงแรมโกลเด้นซิดี้ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี