ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2
 


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2561 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง) จำนวน 88 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี