ข่าวผู้บริหารพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด (ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้)
 


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด (ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้) ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร นายธนา ยันตรโกวิท นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล