ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระสงฆ์จำนวน ๔๐ รูป
 


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่พระสงฆ์จำนวน ๔๐ รูป ถวายภัตตาหารเช้าด้วยข้าวใหม่แด่พระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนา และเผยแพร่พันธุ์ข้าวใหม่ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดบริเวณรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนที่เข้าร่วมพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม