ข่าวผู้บริหาร



นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
 


นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อขยายโอกาสการจัดการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีความพร้อมได้เข้าศึกษาต่อด้านอาชีพ โดนเน้นการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ระบบการเรียน การสอน ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร